Margot Brehler overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat Margot Brehler op 13 maart op 21-jarige leeftijd is overleden. Margot is de dochter van Maudy Zuidema en Rob Brehler, zusje van Anne en Sabien, kleindochter van Elly en John (†) Zuidema en nauw verbonden met Peter, Mark, Maud en Stan Schuit.

Hoewel Margot zelf niet heel vaak op Hellas was neemt ze toch een bijzonder plekje in het hart van veel Hellenen in.

Wij wensen allen die haar lief hebben heel veel sterkte toe.

Voor meer informatie over de afscheidsplechtigheid zie de rouwkaart van Margot.

Arjan, dank je wel!

Na ruim 10 jaar lang met zijn bestuur de zorg voor de hal op zich genomen te hebben, heeft Arjan Starrenburg eerder deze week aan het bestuur van Hellas te kennen gegeven terug te willen treden als voorzitter van de Stichting Sporthal Hellas. De reden is onder meer gelegen in een overvol programma, zowel zakelijk als op het gebied van de taken die Arjan binnen Hellas zijn toevertrouwd, waardoor hij niet de aandacht aan de hal kan geven die deze verdient.

Vanzelfsprekend respecteert het bestuur het besluit van Arjan, maar het ziet zich daarmee wel voor de uitdaging gesteld om op zo kort mogelijke termijn een voorzitter voor de stichting te vinden. En niet alleen dat: het bestuur grijpt de gelegenheid gelijk aan om de al langer gewenste en ook noodzakelijke uitbreiding van het bestuur van de stichting te ondersteunen. Daarvoor zal de komende periode ook naar jullie, leden, gekeken worden. Het is al vaker en misschien tot vervelens toe gemeld: om de dingen voor elkaar te krijgen is hulp, liefst veel hulp van zoveel mogelijk leden, nodig.

Voor de hal is dat ook belangrijk. Iedereen vindt het ‘normaal’ dat we over een eigen hal beschikken. Maar dat kan alleen omdat er vrijwilligers zijn die deze besturen, onderhouden en beheren. Het vertrek van Arjan dwingt ons als club ertoe om met nog meer energie daar ondersteuning aan te geven. Robert van Zuijlen (penningmeester) en Frits Rotteveel (secretaris) hebben aangegeven als bestuurslid aan te blijven, en ook Ubbo Starrenburg zal ondersteuning blijven geven bij de inhuur van de hal. Om het vertrek van Arjan tijdelijk op te vangen, heeft Anneke van Zanen-Nieberg aangegeven deze functie tijdelijk te zullen vervullen tot er een opvolger is. De komende periode gaan we daar hard mee aan de slag.

Voor nu wil het bestuur toch eerst en vooral Arjan heel veel dank zeggen voor het werk dat hij de afgelopen jaren voor de sporthal heeft verricht. Het is lang niet altijd gemakkelijk geweest om een goede balans te vinden tussen enerzijds de wensen (soms vermomde eisen) van de gebruikers inwilligen en anderzijds de financiën bewaken omdat er nu eenmaal jaarlijks afgelost moet worden. Dat blijft ook de komende jaren een flinke uitdaging. Arjan heeft zich al die jarenlang met veel enthousiasme ingezet om die balans te bewaren en we zijn hem daarvoor als vereniging veel dank verschuldigd.

In memoriam Willem Bernard

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons oudste lid, Willem Bernard, op 17 december jl. is overleden. Willem was een Hellas 85 jaar willem bernardHelleen van het eerste uur en hij is de club tot aan zijn overlijden trouw gebleven. Hij is altijd actief geweest om de club tot grotere hoogte te brengen, handballend en bestuurlijk. En hoewel hij de laatste jaren wat minder zichtbaar is geweest voor ons, volgde hij alle ontwikkelingen binnen Hellas op de voet. Ook had hij nog iedere week contact met Frank Donleben, de Helleen die al langer lid is dan Willem. Het was een memorabel moment om hem op het feestje voor het 85-jarig bestaan van Hellas te mogen ontvangen en hem het eerste exemplaar van het jubileumboekje te mogen uitreiken. We verliezen in Willem een mooi mens, een mooie Helleen. Zijn motto was ‘maak er wat van’…. Wij zullen dat koesteren.

Willem is inmiddels in besloten kring begraven.

Vertrouwenspersonen

Zoals eerder aangekondigd heeft de ALV ingestemd met de aanstelling van twee vertrouwenspersonen. Meer informatie, o.a. over waarom het belangrijk is dat er binnen Hellas een vertrouwenspersoon aanwezig is, wanneer je bij de vertrouwenspersoon terecht kunt en hoe je contact op kunt nemen, vind je op de website onder het tabje informatie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 JULI

De activiteiten naderen hun einde, tijd voor het bestuur om verantwoording af te leggen over afgelopen seizoen. Een bewogen seizoen met degradatie van de dames en handhaving door de heren. Ook een seizoen waarin de jeugdteams weer goed gepresteerd hebben. Met name aan de herenzijde zijn diverse NK’s gespeeld en hebben we onze kracht als vereniging laten zien. Maar ook op ander terrein zijn er positieve ontwikkelingen: toekomst van het sportcomplex (waaronder de hal), onze deelname aan de Samenwerkende Haagse Sport(talent)vereniging, renovaties aan de clubtent, jeugdkampen, een eigen jeugdtoernooi en het verzorgen van events in het clubgebouw. Duidelijk is dat we er met z’n allen hard aan moeten blijven trekken om TOP te blijven, dat gaat niet vanzelf. Ondersteuning voor de events door (ouders van) leden is fantastisch. Het zou fijn zijn als er nog een aantal (ouders van) leden willen opstaan om het bestuur te versterken. In het bestuur zijn drie vacatures (secretaris, sponsorzaken en TOP) . We nodigen iedereen uit om na te gaan of hij/zij de verantwoordelijkheid wil nemen om samen met de vereniging en het huidige bestuur verder te bouwen aan ons Hellas, zodat wij altijd TOP zullen blijven.

We nodigen daarom alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juli in de clubtent aan de Laan van Poot. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang ALV 19.30 – 21.30. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Concept-verslag van ALV van 27 juni 2014
 4. Jaarverslag en financiële verantwoording
  a. Jaarverslag
  b. Verslag van SSH
  c. Verslag van de penningmeester
  d. Verslag van de kascommissie
  Decharge voor het bestuur
 5. Verkiezing leden van Omni-bestuur en haar afdelingen/commissiesPAUZE
 6. Speerpunten 2015/2016
  a. Sportief
  b. Sportcomplex, clubtent en sporthal
  c. Financien/sponsorzaken
  d. Vertrouwensfunctie/sexuele intimidatie
  Vaststellen speerpunten
 7. Begroting 2015/2016
  a. Vaststellen contributie 2015/2016
  b. Vaststellen begroting 2015/2016
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Rondvraag en sluiting

Bijpunt 5 – verkiezing leden van het Omni-bestuur bestaan de volgende vacatures:
– secretaris
– bestuurslid sponsorzaken
– bestuurslid Top
Als er leden zijn die zich hiervoor willen kandideren dan kan dat via hellas@handbal.nl of spreek een van de bestuursleden aan. Wij zien uit naar de aanmeldingen, want met vele handen wordt het werk echt lichter en met meer schouders kunnen we meer tillen.

Mocht je 7 juli verhinderd zijn, dan kun je je afmelden bij hellas@handbal.nl.

Tot de 7e,

Het bestuur

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst herontwikkeling HALO-locatie Laan van Poot

De gemeente Den Haag nodigt  u – mede namens de convenantpartners – graag uit voor een informatieavond om u te informeren over de stand van zaken van de planvorming en met u in gesprek te gaan over de toekomst van het HALO-terrein. Deze informatieavond vindt plaats op:

 

Maandag 16 maart, om 20.00 uur in de kantine van de (huidige) HALO aan de Laan van Poot.

 

De gemeente zal daarbij (o.a.) worden vertegenwoordigd door  wethouder Joris Wijsmuller. Bovenal is de bijeenkomst bedoeld om goed naar iedereen te luisteren zodat de inbreng van de wijkbewoners en leden van de sportverenigingen betrokken kan worden bij de verdere planontwikkeling.

 

Lees meer in de Uitnodiging bewonersavond herontwikkeling HALO locatie Laan van Poot.

Nieuwe toegangscode voor clubtent

Beste Hellasleden,

 

Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten de Hellas code van de kantine te veranderen en wel op maandag 5 januari 2015 .

 

Heb jij nog geen mail gehad en ben je van mening altijd toegang tot de kantine te mogen hebben ook als hij gesloten is, hoor ik dit graag.

 

Anders is het niet raadzaam op de kantine te openen met de oude code.

Heb je nog steeds een sleutel van de kantine en gebruik je deze niet meer, lever deze dan graag in bij een van de barcommissie leden.

 

Rene Peters

Danny Falke (19) overleden

De 19-jarige Danny Falke, opbouwspeler bij E&O, is vannacht bij een tragisch ongeval om het leven gekomen.

HV Hellas wenst de familie Falke en E&O kracht, geluk en veel liefde om met dit vreselijke verlies om te gaan.

Bestuur HV Hellas

Danny Falke

Jeugd Informatieavond vrijdag 11 juli

 

Beste ouders van onze jeugdleden,

 

We zien jullie graag op 11 juli in de clubtent voor een informatie-avond over volgend seizoen.

We hebben de groep in 2 delen gesplitst.

Groep 1                 F en E                                     19.00 – 20.00

Groep 2                 D, C, HB, HA                        20.15 – 21.30

 

De DB en de DA hebben al een voorlichtingsavond gehad van Erik.

 

Onderwerpen die besproken worden:

 • Voorstellen groepen en begeleiders 2014-2015
 • Trainingsschema binnen en buiten
 • Hellas opleidingsprogramma
 • Aanvang nieuwe seizoen (gaan we allemaal in week 35 weer beginnen met trainen?)
 • EHC toernooi (31 aug)
 • Zaaldiensten
 • Jeugdscheidsrechters
 • Handbalschool Haaglanden + Loot-school
 • Bardiensten
 • Gebruik van sociale media
 • Aankondiging trainingskamp
 • Hulp van ouders nodig bij diverse acties > JC evenementen commissie
 • Vragen?

We stellen het zeer op prijs als tenminste 1 ouder van het kind de bijeenkomst bijwoont.

Kun je niet, meld je dan af bij jeugdcommissie@hvhellas.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Erik van der Wel

Neso Saponjic

Bernadette van der Linden